ASDEP Personel Alım İlanı

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI
AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI
YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR
ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla istihdam süreci
başlatılmıştır.
A- BAŞVURU ŞARTLARI
1) Türk vatandaşı olan,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
5) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
7) Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
9) ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan,
10) İhale tarihi itibari ile en az son 6 aydır GİRESUN il sınırları içinde ikamet eden ve bunu belgeleyen,
11) Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı /ASDEP Görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının % 50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır, bu kişilerin de yetersiz kalması halinde en son tarihli yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan alanlar içinden iş başvurusunda bulunan ve Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce uygun görülen bir personel işe başlatılır)
B- BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Formu
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)
3- Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
4- En az Lisans Diploma fotokopisi (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir. Diploması olmayanlar çıkış belgesinin aslı ile başvurabilirler.)
5- KPSS Sonuç belgesi
6- CV - Kısa Özgeçmiş
7- İkametgâh belgesi
C- BAŞVURU YERİ
Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 25 Nisan 2016 Pazartesi tarihinden itibaren – 6 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin bulunduğu dosya ile İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta veya 2. şahıslar v.b. biçimdeki başvurular kabul edilmeyecektir. Giresun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon: 0454 215 7535
Faks     : 0454 215 7537
Adres    :YENİ HÜKÜMET KONAĞI C:BLOK KAT:1
               ÇITLAKKALE MAHALLESİ
               GİRESUN


http://giresun.aile.gov.tr/data/57173d84369dc50b201a0ebf/Aspdep başvuru Giresun (1).pdf