2017 AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI(ASDEP) PERSONEL ALIMI

AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI
YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR

ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla istihdam süreci başlatılmıştır. Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program olan Aile Sosyal Destek Programı’na (ASDEP) ilişkin 65. Hükümet Programında Aile Sosyal Destek Programı’nı ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçirmek için ilimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi olarak 6 personel istihdam edilecektir.


A- BAŞVURU ŞARTLARI
1) Türk vatandaşı olan,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
5) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
7) Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
9) OSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 Puan türünden en az 60 (altmış) puan almak, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
10) Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı /ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının % 50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır, bu kişilerin de yetersiz kalması halinde en son tarihli yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan alanlar içinden iş başvurusunda bulunan ve Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce uygun görülen bir personel işe başlatılır)

B- BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Formu  (http://giresun.aile.gov.tr/data/58ca757569140767acdca62d/AS-DEP BAŞVURU FORMU...docx )
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)
3- Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
4- En az Lisans Diploma fotokopisi (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir. Diploması olmayanlar çıkış belgesinin aslı ile başvurabilirler.)
5-2015-2016  KPSS-P3 Sonuç belgesi
6- CV - Kısa Özgeçmiş
7- İkametgâh belgesi
8-Sağlık Raporu Tek Hekimden
9 – 2 adet Vesikalık fotoğraf
10 – E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi

C- BAŞVURU YERİ
Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 21 Mart 2017 Salı tarihinden itibaren – 31 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin bulunduğu dosya ile İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta veya 2. şahıslar v.b. biçimdeki başvurular kabul edilmeyecektir.

Giresun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon: 0454 215 7535
Faks     : 0454 215 7537
Adres    :YENİ HÜKÜMET KONAĞI C:BLOK KAT:1
               ÇITLAKKALE MAHALLESİ
               GİRESUN


Sonraki Sayfa: TÜM PERSONELLERE DUYURULUR!

Önceki Sayfa : Giresun ASP İl Müdürlüğü Asdep Müracaatçıları Puan Sıralaması Listesi